OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU

 

W „KAGAR – Wypożyczalnia samochodów Grzegorz Karasiewicz”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin został wydany przez „KAGAR – Wypożyczalnia samochodów Grzegorz Karasiewicz”
z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kapturskiej 10, 26-600 Radom.
2. Regulamin określa warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawieranych
przez Wynajmującego.
3. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową najmu.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Najemcy – oznacza to stronę umowy najmu zawartej z Wynajmującym inną niż Wynajmujący, która
wypożycza samochód do używania we własnym imieniu.
b) Wynajmującym – „KAGAR – Wypożyczalnia samochodów Grzegorz Karasiewicz”, która jest
właścicielem samochodu i oddaje go do używania we własnym imieniu.

§ 2 NAJMCA I UPRAWNIENIA DO KIEROWNIA SAMOCHODEM

 

1. Najemcą może być osoba, która spełnia warunki:
a. Ukończyła 23 lata i posiada uprawnienia do kierowania dłużej niż 2 lata na terytorium Polski.
b. Posiada ważny dowód osobisty i ważne prawo jazdy, posiada inny dokument stwierdzający tożsamość.
c. W wypadku, jeżeli Najemca nie jest osoba fizyczna, samochód może być kierowany tylko przez osobę
wymienioną w umowie najmu.
2. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania
Użytkownika, do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.
3. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie osoby spełniające kryteria określone w pkt. 1 i
obowiązują one przez cały okres trwania umowy najmu.
4. Najemca gwarantuje, że:
a. Podane przez niego dane są zgodne z prawdą
b. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c. Posiada niezbędne uprawnienia do pozwalające na kierowanie pojazdem.
d. Nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mógłoby doprowadzić do pozbawienia go
uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym.

§ 3 ZAWARCIE UMOWY

 

1. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:
a. Pozytywne zweryfikowania danych Najemcy;
b. Zawarcie umowy na minimum 2 dni.
c. Uiszczenie kaucji według cennika, wynosząca od 600 zł do 1800 zł.
2. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Najemcę lub Najemców i przedstawiciela
Wynajmującego formularza umowy najmu na warunkach wcześniej ustalonych.
3. Najemca musi zostać zapoznany z obowiązującym cennikiem.

§ 4 OBOWIĄZKI NAJMECY

 

1. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i
zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się
w chwili wydania go Najemcy wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem
samochodu.
2. Wynajmujący bezwzględnie zakazuje Najemcy opuszczania wynajętym pojazdem terytorium RP. W
przypadku niezastosowania się do zakazu, Wynajmujący ma prawo zablokowania pojazdu i podjęcia
wszelkich kroków w celu sprowadzenia samochodu do kraju. Najemca będzie zobowiązany do zapłaty
kary umownej w kwocie 1500 zł oraz pokrycia wszelkich kosztów sprowadzenia pojazdu do kraju.
3. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie. W przypadku
zwrotu brudnego samochodu Najemca zostaje obciążony kwotą 150 zł.
4. Najemca zobowiązany jest do:
a. Nie palenia w wynajmowanym samochodzie
b. Nie wykorzystywania auta w zawodach, rajdach ani innych imprezach sportowych, odstępstwo od
tej zasady możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.
c. Zamykania samochodu oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i
kluczyków lub karty przy każdorazowym wyjściu z samochodu.
d. Wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w
szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu
chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzenia prawidłowego ciśnienia w oponach i
działania świateł.
e. Stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacja podaną przy
wlewie paliwa lub w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3.
f. Kierować pojazdem osobiście lub przez wskazanego w umowie użytkownika, odstępstwo od tej
zasady możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego
g. Zapoznania się z warunkami załączonej do umowy polisy ubezpieczeniowej.
h. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty samochodu zapłacić Wynajmującemu stosowne
odszkodowanie, o ile szkoda ta nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w ramach polisy
ubezpieczeniowej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego.
i. W przypadku wyrażenia zgody wyjazdu poza terytorium Polski Najemca zobowiązany jest do
wpłacenia podwyższonego depozytu w wysokości określonej w cenniku.
j. Nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian
k. Nie przekraczania dozwolonej ładowności pojazdu
l. Nie używania auta do nauki jazdy
m. Nie wykonywania jakichkolwiek przeróbek czy innych sprzecznych z jego właściwościami i
przeznaczeniem
n. Nie oklejania wynajętego pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi
o. Nie przewożenia wynajętym pojazdem zwierząt, chyba że uzyska zgodę Wynajmującego
5. W przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi, Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania kaucji
do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań
przez ubezpieczenie OC sprawcy.
6.
7. W przypadku stwierdzenia, że Najemca korzysta z wynajętego samochodu w sposób niezgodny z
umową lub przeznaczeniem samochodu a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie
dokonania kradzieży lub przywłaszczenia samochodu w związku z zawarciem umowy najmu,
Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może
nastąpić poprzez przesłanie Najemcy na podany przez niego adres e-mail lub telefon wiadomości
zawierającej zawiadomienie o wypowiedzeniu.

8. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych, innych opłat
za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatnoprawnych i
publicznoprawnych wynikłych z korzystania z samochodu podczas trwania umowy najmu jest
obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa
Najemca ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że
nałożenie na Najemcę lub Użytkownika obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy
Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący
zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.

§ 5 PRZEKAZANIE I ZWROT POJAZDU

 

1. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego pojazdu Najemca powinien zgłosić Wynajmującego w
chwili rozpoczęcia najmu, tj. w protokole przekazania pojazdu Najemcy
2. Wydanie i zwrot pojazdu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który jest
podpisywany przez Najemcę i Wynajmującego przy odbiorze i zwrocie samochodu
3. Najemca zwróci pojazd w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami i przedmiotami
wydanymi wraz z pojazdem.
4. Najemca napełni bak pojazdy do pełna.
5. Zwrot pojazdu winien być dokonany w godzinach pracy punktu wynajmu Wynajmującego.
6. W wypadku zwłoki w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w
wysokości określonej w cenniku za każda dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu.
7. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na
skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
8. W przypadku zgubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy lub/i kluczyków do
samochodu lub/i wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami wg Cennika.
9. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o awarii pojazdu i
zobowiązuje się go nie używać w przypadku gdy pojazd nie będzie się nadawać do jazdy.
10. W przypadku awarii wynajmowanego pojazdu, kolizji, wypadku drogowego lub innego zderzenia
uniemożliwiającego kontynuowanie podróży Najemca może wnioskować o udostępnienie pojazdu
zastępczego. Pojazd zastępczy winien, w miarę możliwości, posiadać standard odpowiadający
standardowi pojazdu. W przypadku braku możliwości wydania pojazdu zastępczego, Najemcy zostanie
zwrócony koszt za niewykorzystany okres najmu. Najemcy nie służą wobec Wynajmującego inne
roszczenia.
11. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienia i straty Najemcy
spowodowane awarią pojazdu lub innymi okolicznościami.
12. W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności,
brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi
konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.
13. Wynajmujący ma prawo do roszczenia pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń ukrytych zaistniałych z
winy Najemcy.
14. W przypadku, gdy Wynajmujący odda pojazd przed terminem zawartym w umowie, zwrot pieniędzy
nie będzie możliwy, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 6 KOSZTY DODATKOWE ORAZ KARY UMOWNE

 

Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża
zgodę na rozliczenie ich z kaucji jako zaliczki kosztów dodatkowych:
1. Zwrot brudnego pojazdu – 50 zł
2. Zgubienie kluczyków lub pilota do alarmu – 1500 zł

3. Zgubienie dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia – 400 zł
4. Niestosowanie się do zakazu palenia tytoniu w samochodzie - 500 zł
5. Holowanie innego pojazdu – 300 zł
6. Używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz do celów sportowych 1000 zł
7. Opłata administracyjna za szkodę rozliczaną w ciężar polisy Auto Casco wynajętego auta 1000zł
8. Uszkodzenie szyby – do wysokości kaucji
9. Przekroczenie ustalonego limitu kilometrów będzie rozliczone wedle stawki 1km=0,4 zł
10. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia Najemcy karą umowną, Wynajmujący ma
prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli poniesiona przez niego szkoda przewyższa
wartość kary umownej oraz kaucji.

§ 8 POZOSTAŁE INFORMACJE

 

1. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentach Wynajmującego.
2. Ewentualne spory wynikające z w/w umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Wynajmującego.
3. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wynajmu Wynajmujący ma prawo przekazać
dane osobowe Najemcy organom zajmującym się egzekucją prawa.

Z warunkami ogólnymi umowy wynajmu samochodu zastępczego zapoznałem się:

(podpis najemcy)